Det er særlig fire områder hvor delingsøkonomien utfordrer dagens regelverk og forretningsmodeller: beskatning, arbeidstageres rettigheter, forbrukervern, og markedsregulering. Her kan du lese våre anbefalinger til Finansdepartementet om hvordan Norge bør regulere den nye økonomien.


 

Beskatning

I dag finnes det ikke gode nok systemer for innrapportering av skattepliktig inntekt innen delingsøkonomien. Samtidig er det vanskelig å definere en klar grense mellom hobby og næringsvirksomhet i delingsøkonomien. Videre er ikke dagens momsregelverk tilpasset delingslattformer. Omsetningsgrensen på 50 000 i MVA-lovverket blir i praksis et regulatorisk hull til fordel for delingsøkonomiaktørene i de næringene hvor summen av mange tilbydere på en plattform gir store MVA-besparelser. Dette gjelder i dag spesielt for persontransport og overnatting, men vil kunne være gjeldende for andre næringer når flere delingsøkonomiaktører vokser frem. Delingsøkonomiutvalget UNG ser på den andre siden muligheten delingsøkonomiplattformene har til å redusere etterspørsel og tilbud av svart arbeid, gjennom å være formidler og sentralt punkt for registrering av transaksjoner. Med disse hensynene til grunn anbefaler vi:

 1. At næringsdrivende i delingsøkonomien selv skal være ansvarlige for å oppgi inntekten sin til skattemyndighetene.
 2. At delingsplattformene skal ha muligheten til å innrapportere tjenesteyternes inntekter automatisk.
 3. Pålegge delingsplattformene en plikt til å sende over transaksjonslogger til skattemyndighetene ved behov.
 4. Oppfordre delingsplattformene og skattemyndighetene til å utarbeide enkle digitale løsninger for innrapportering.
 5. At myndighetene fjerner alle særreguleringer som gir skattefritak for utleie av eiendeler og småjobber og innfører et nytt skattefrikort for inntekter på hobbybasis. Skattefrikortet skal definere en samlet grense for hvor mye privatpersoner kan tjene skattefritt på hobbybasis før det skal ansees som virksomhet.
 6. Oppdatere momsregelverket slik at konkurransen blir mer rettferdig, for eksempel ved å innføre moms fra første krone, eller at plattformene betaler momsen på vegne av tilbyderne.

Arbeidstakeres rettigheter

I dagens arbeidslivsregelverk er det mange tilknytningsformer som kan brukes mellom en delingsplattform og en tjenesteyter. Ulike plattformer har ulike behov hva gjelder tilbydere. Organiseringen av arbeidslivet står overfor en rekke nye utfordringer i forbindelse med den teknologiske utviklingen. Delingsøkonomiutvalget UNG mener det er viktig at partene i arbeidslivet tilpasser seg i takt med utviklingen slik at de forblir relevante. Delingsøkonomiutvalget UNG vil derfor:

 1. At plattformene skal stå fritt til å velge hvilken tilknytningsform de vil bruke, herunder å definere sine tjenesteytere som selvstendig næringsdrivende. Det skal ikke være et krav at tjenesteytere i såkalte arbeidsplattformer (som formidler arbeidskraft) skal defineres som ansatte.
 2. At de selvstendig næringsdrivende får styre sin egen arbeidstid. Delingsplattformen kan ikke pålegge de næringsdrivende ytterligere plikter uten å følge opp med tilhørende rettigheter.
 3. At for eksempel Arbeidstilsynet lager en «meny» over tilknytningsformer for delingsplattformer, slik at nye delingsplattformer enkelt kan få oversikt over de ulike tilknytningsformene og hvilke rettigheter de innebærer for tilbyderne.
 4. At LO skal fortsette arbeidet med å utvikle LO Selvstendig, og finne nye måter å organisere og beskytte tjenesteyterne i delingsøkonomien på.

Forbrukervern

God vandel og forsikring må gjelde for delingstjenester som driver i en bransje hvor det ellers er et krav, slik som sjåførtjenester. Samtidig opplever vi som forbrukere at sikkerheten vår blir ivaretatt av delingsplattformene. Delingsøkonomiutvalget UNG mener digitale plattformer faktisk kan følge opp kvalitetssikring og forbrukeres rettigheter på en bedre måte enn tradisjonelle selskaper gjennom rating-systemer og digitale spor.

Utvalget mener videre det er positivt at delingsplattformer gir muligheter til personer med svakere kvalifikasjoner og «hull i cv-en», som vanligvis kanskje ville stått utenfor arbeidslivet. På samme måte gir delingsøkonomien jobbmuligheter for de som har varierende arbeidskapasitet. Fleksibiliteten delingsøkonomien tilbyr gir muligheter for grupper med svak tilknytning til arbeidsmarkedet.

Delingsøkonomiutvalget UNG vil:

 1. Ikke lage nye reguleringer innen forbrukervern med tanke på delingsøkonomien spesielt.
 2. At kravene til sikkerhet og kvalitet i delingsøkonomien må følge kravene i den bransjen plattformen tilhører, eller er et alternativ til.

Markedsregulering

Debatten om markedsreguleringer i delingsøkonomien er spesielt relevant innen transportsektoren og utleiesektoren. Med dagens løyveordning kommer ikke nye aktører inn på persontransportmarkedet, og dette bidrar til en kunstig høy prissettelse av tjenesten. Delingsøkonomiutvalget UNG tror vi kan få et langt bedre tilbud med flere aktører på markedet, noe som også vil føre til en mer effektiv forflytning av mennesker. I tillegg mener vi at delingsaktører kan gjøre det mer hensiktsmessig å være tilknyttet en digital plattform fremfor å kjøre privattaxi, og slik redusere den svarte økonomien i persontransportmarkedet. Samtidig anerkjenner vi samfunnsansvaret dagens løyveordning er ment å garantere for ved å gi tilbud på strekninger som ellers ikke ville blitt dekket av private aktører.

Videre ønsker vi ikke nye reguleringer på utleie og overnatting organisert gjennom delingsplattformer. Utfordringer knyttet til prisvekst i boligmarkedet løses ikke ved å regulere antall døgn man kan leie ut på en delingsplattform, men gjennom regulering av boligmarkedet generelt. Delingsøkonomiutvalget UNG vil:

 1. Fjerne løyveordningen.
 2. Fjerne fulltidskravet.
 3. At det offentlige garanterer for samfunnsansvaret på en annen måte enn gjennom løyveordningen, for eksempel gjennom offentlige anbud.
 4. Ikke lage nye reguleringer på utleie og overnatting gjennom delingsplattformer.
 5. Ha et regelverk som sikrer at alle som tjener penger på utleie og overnatting betaler inntektsskatt og moms. Det skal være lett å betale rett.